Yukon
Cast:
Koji Yakusho: Takayuki Iwabuchi
Shinobu Terajima:Sawa Hatanaka
Bando Eiji: Goro Takahashi

Scinario: Shinichi Ichikawa
The scinario by Shin-ichi Ichikawa was awarded the
best scinario award at the 1999
Monte-Carlo
Television Festival.
Takayuki and Sawa
September 5, 1998
Takayuki and Sawa