Takeda Shingen
Created on September 10, 2008
Release date:Jan. 1, 1991 TBS TV
Director: Sadao Nakajima
Producers: TBS & Toei

Cast:
Koji Yakusho: Takeda Shingen
Shinichi Chiba:Takeda Nobutora
Shima Iwashita:Oi fujin
Yuko Natori: Sanjo Fujin
Shohei Hino: Kansuke Yamamoto
Koichi Sato: Uesugi Kenshin
Hiroki Matsukata: Imagawa Yoshimoto
Masumi Miyazaki:Suzuhime
Tomisaburo Wakayama:

Narrator: Ken Watanabe