Suzume-iro-doki (1992)
Ruriko Asaoka: Ryoko Tohma

Koji Yakusho: Seijiro Nishina

Hidekazu Akai: Mitsugu Bessho

Yoriko Dohguchi: Tomomi  Kimihara

Masatane Tsukayama: Tsuneo Kimihara

Masahiko Tsugawa: Toshiki Kaiduka
Screenplay: Hisashi Nozawa

Director: Yasuo Tsuruhashi

Release date: December 19,1992


Yomiuri Television