Saraba Waga Tomo:Jitsuroku Omono Shikeishutachi (1980)
Nihon no Atsui Hibi:Bosatsu Shimoyama Jiken / Willful Murder (1981)
Cast:
Tsutomu Isobe: kenichi Osawa
Kinya Aikawa: keisuke Takeuchi
Toshiyuki Nagashima:Kiyoshi Kuroki
Masaya Takahashi: Sadamichi Hirasawa
Junichi Ishida
Hideo Murota
Koji Yakusho: Iwao Kanai
Directed by Sadao Nakajima

Based on the story in the Shukan Bunshun,
the weekly magazine by K.O, a former condemmed
criminal.
Screeplay: Nobuaki Nakajima & Sadao Nakajima
Release Date: November 15, 1980
Runtime:91 min.
Directed by Kei Kumai

Based on a story by Kimio Yada

Screenplay: Ryuzo Kikushima

Black and White

Running time:131 min

The DVD (NTSC) is available.
Cast:

Tatsuya Nakadai:
Kei Yamamoto:
Ichiro Nakaya:
Yoko Asaji:
Daisuke Ryu:
Mikijiro Hira:
Shigeru Kohyama:
Noboru Nakaya:
Hisashi Igawa:
Kin Sugai:
Hideji Ohtaki:

Koji Yakusho