Yami no Karyudo (1979)/Hunter in the Dark
Cast:                   
Tatsuya Nakadai: Gomyo no Seiemon
Yoshio Harada:Tanigawa Yataro (Sasao Heijiro)
Ayumi Ishid: Oriha (Ogino)
Keiko Kishi: (Omon)
Ai Kanzaki: (Osaki)
Kayo Matsuo: Oren
Shinichi Chiba:
Tetsuro Tamba: Tanuma Okitsugu
Hajime Hana: Hanba no Sukegoro
Koji Yakusho: Kuwano no Sadahachi
Staff:                           
Director: Hideo Gosha
Based on a novel by
Shotaro Ikenami
Screenplay: Naoto Kitazawa
In his first film, Koji Yakusho appears briefly twice as Kuwano- no- Sadahachi, a henchman
under Gomyo- no- Seiemon (Tatsuya Nakadai) . His voice is more clearly recognizable than his
figure, when he first appears with Yoshio Harada and Hajime Hana at Seiemon's basement
scene.
Release date: 1979
Running time:79 mins

The DVD (R2) is availa
ble.
Eireitachi no Oenka --Saigo no Soukeisen (1979)
Staff:                           
Director: Kihachi Okamoto
Based on a book by Keisuke
Kamiyama
Screenplay: Nobuo Yamada &
              Kihachi Okamoto
Release date: Nov.3, 1979
Running time:124 mins.

The DVD (R2) is availa
ble.
Cast:                   
Toshiyuki Nagashima:Shingo Akiyama
Katsuno Yo:Yoichi Katsuno
Hirotaro Honda:Koichi Honda
Keiko Takrshita:Yoko Hasumi
Naoko Otani:Teruyo
Kinuko Obata:Kiyo Mikami
Kumi Mizuno:Takako Akiyama
Kaoru Yachigusa:Misako Sakamoto
Koji Yakusho:Takao Kurahashi
This is a film depicting University students, who were enforced to leave their universities to
be drafted into the army or navy during the Pacific War.
The major focus is put on some baseball team players at various universities in Tokyo.

Koji Yakusho appears briefly twice in this film as a Tokyo University student, named Takao
Kurahashi.  He appears as one of the student-Kamikaze pilots, with the hero of this film,
Shingo Akiyama,  (Toshiyuki Nagashima).

"Soukei-sen" means the traditinal baseball games between Waseda University and Keio
University, the two major private universities in Tokyo.